Holiday home

Vakantiehuis

Ferienhaus

La maison de vacances

Vakansiehuis

 ED00151_.GIF (1821 bytes)

AN02515_.WMF (10766 bytes)La Retraite Wilderness

    

Self-Catering Accommodation in the Garden Route, South Africa

Home Up Feedback Deutsch Franšais Afrikaans

Huurvoorwaarden
 

Home Up

 

Huurvoorwaarden

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. La Retraite: Dr. D.T. Nel, die de vakantiehuis (897 8ste laan, Wilderness, Zuid-Afrika) aanbiedt.
b. Hoofdhuurder: de wederpartij van La Retraite, die het vakantiehuis huurt.

1.     ALGEMEEN

1.1. Deze reserveringsvoorwaarden zijn bindend en voor La Retraite en voor diegene die een huurovereenkomst bij La Retraite afsluit.
1.3. Deze hoofdhuurder is aansprakelijk voor de medehuurders en eventuele gasten.
1.4. La Retraite verplicht zich contractueel het vakantiehuis ter beschikking te stellen overeenkomstig de beschrijving ervan in de Internet site.

2.    RESERVERING

Reservering van een vakantiehuis geschiedt telefonisch, schriftelijk of via internet. Al deze manieren van reserveren zijn definitief en bindend voor u d.w.z. dat bij annulering na de reservering, annuleringskosten door u verschuldigd zijn.

3.    HUUROVEREENKOMST

3.1. Na de reservering krijgt u twee exemplaren van uw huurovereenkomst . Binnen 3 werkdagen na ontvangst stuurt u een exemplaar van de huurovereenkomst ondertekend aan La Retraite terug. Bij ondertekening bent u, evenals La Retraite verplicht u te houden aan de bepaling van de huurovereenkomst, in het bijzonder aan de betalingstermijnen van de huursom welke in de huurovereenkomst zijn vermeld.

3.2. In de huurovereenkomst zijn de volgende gegevens vastgesteld: huurperiode, maximaal aantal personen voor overnachting, de huurprijs, en alle servicekosten die u ter plaatse moet afrekenen zoals die in de prijslijst staan vermeld.

4.    PRIJZEN

4.1. De prijzen in de vakantiegids betreffen enerzijds de huurprijzen EXCLUSIEF de bijkomende servicekosten die u ter plaatse moet afrekenen zoals schoonmaakkosten.

4.2. Echter worden bij het reserveren de huurprijs en alle bijkomende kosten met u doorgenomen zodat u duidelijk op de hoogte wordt gesteld van de werkelijke totale verblijfskosten en dit alvorens u tot reservering overgaat.

4.3. Alle bovengenoemde kosten worden tevens op uw huurovereenkomst vastgelegd.

5.    BETALING

5.1. Voorschot: binnen 7 dagen na ontvangst van de huurovereenkomst betaalt u 50% van het huurbedrag.

5.2. Saldo: het resterende gedeelte van het huurbedrag betaalt u uiterlijk 4 weken voor aanvang van het verblijf. Uitzonderingen kunnen slechts na overleg met La Retraite, en na schriftelijke bevestiging vooraf, geaccepteerd worden.

5.3. Bij reservering binnen 4 weken voor het verblijf moet u het volledige bedrag ineens betalen zodra u de huurovereenkomst heeft ontvangen.

5.4. Zodra bovengenoemde bedragen betaald zijn, ontvangt u een verblijfticket als bewijs dat u deze bedragen heeft voldaan. Het verblijfticket vermeldt de naam en het adres van de beheerder die u ter plaatse zal ontvangen of waar u de sleutel op kunt halen alsmede het adres van het vakantiehuis. Alle servicekosten volgens de huurovereenkomst die u ter plaatse aan de beheerder/eigenaar moet betalen, staan op het verblijfticket vermeld.

6.    MAXIMAAL AANTAL PERSONEN

De huisbeschrijving in deze vakantiegids vermeldt het maximaal aantal personen ( 8 personen incl. kinderen) dat in het vakantiehuis mag overnachten. Bij overschrijding wordt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en wordt de toegang tot het vakantiehuis geweigerd zonder aanspraak op restitutie van de huursom. Uitzonderingen kunnen slechts na overleg met La Retraite, en na schriftelijke bevestiging vooraf, geaccepteerd worden. Voor eventuele schade veroorzaakt door uitzonderlijke overbezetting is de hoofdhuurder aansprakelijk.

7.    ZORG VOOR HUIS EN OMGEVING

7.1. Het gehuurde vakantiehuis dient door u met de vereiste zorg en zorgvuldigheid te worden bewoond, met inachtneming van de rust voor de omgeving. Indien de huurder zich niet als goede huurder gedraagt of ernstige hinder of last veroorzaakt voor zijn omgeving, kan hem de verdere toegang tot het vakantiehuis worden ontzegd, en de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden worden beschouwd zonder aanspraak op restitutie van de huursom.

7.2. Indien de huurder onverhoopt schade toebrengt aan het gehuurde huis en/of inventaris, dient dit onmiddellijk aan de beheerder te worden gemeld. De daarmee verband houdende reparatie- en vervangingskosten dienen onmiddellijk ter plaatse te worden vergoed.

7.3. Hoofdhuurder is tevens gehouden er zorg voor te dragen dat een ieder, die zich zijnentwege in het vakantiehuis bevindt, zich houdt aan artikel 7.1, de eerste volzin. Hoofdhuurder is derhalve eveneens op grond van artikel 7.1. en 7.2. aansprakelijk voor het gedrag en de handelswijze van diegenen, die zich zijnentwege in het vakantiehuis bevinden, alsmede voor de eventuele schade, die zij veroorzaken.

7.4. Eindschoonmaak: het gehuurde vakantiehuis dient altijd 'bezemschoon' na afloop van uw verblijf door u te worden opgeleverd. Serviesgoed met toebehoren eveneens schoon terug in de kasten. Verplaatst meubilair dient weer op de originele plaats teruggezet te worden. Beheerder heeft het recht extra kosten in rekening te brengen indien hieraan geen gehoor wordt gegeven. U dient, bij einde van uw verblijf, de eindschoonmaak van het huis zelf te regelen, tenzij anders in de huurovereenkomst vermeld. Beheerder heeft het recht extra schoonmaakkosten te berekenen, indien extra (dus meer dan normale) tijd en/of apparatuur nodig is om het gehuurde pand weer in de bij aankomst van de huurder opgeleverde staat te krijgen.

7.5. LINNENGOED

8.    ONTVANGST TER PLAATSE

8.1. Tenzij anders op uw verblijfticket is vermeld, dient de aanvang van het verblijf en het ophalen van de sleutels altijd 's middags tussen 16 en 18 uur te geschieden. Bij aankomst buiten deze tijden, dient u zelf een afspraak te maken met de beheerder/eigenaar (adres op verblijfticket). Behalve wanneer anders op het verblijfticket is vermeld, dient u de woning tussen 10 en 12 uur op de vertrekdag vrij te maken (zondag 20 uur).

8.2. De beheerder/eigenaar heeft de taak ervoor te zorgen dat het gehuurde huis schoon en in ordelijke staat aan u wordt opgeleverd. Op- en aanmerkingen hierover dient u binnen 24 uur aan de beheerder kenbaar te maken.

9.    ANNULERING EN WIJZIGING

9.1. Annulering en wijziging door de huurder:
Alle annuleringen dienen schriftelijk aan La Retraite kenbaar te worden gemaakt, waarbij de datum binnenkomst e-mail voor melding via e-mail.

9.1.1. Indien een huurovereenkomst wordt geannuleerd door de huurder zijn de volgende bedragen verschuldigd:
- bij annulering na de bedenktermijn tot 42 dagen voor de dag van aankomst: 30% van het huurbedrag.
- bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag voor de dag van aankomst: 60% van het huurbedrag.
- bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de dag van aankomst: 90% van het huurbedrag.
- bij annulering op de dag van aankomst of later: het totale huurbedrag.

9.1.2. De huurder kan bij annulering een andere geschikte gegadigde aan La Retraite aanwijzen om zijn plaats te laten innemen voor dezelfde huurperiode. Mits de verschuldigde aanbetaling of restantbetaling tijdig worden voldaan zijn behalve wijzigingskosten geen annuleringskosten verschuldigd. De persoon die huurder vervangt dient aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden te voldoen.

9.1.3. De huurder kan tot aanvang van de huurperiode verzoeken een wijziging aan te brengen in een bestaande huurovereenkomst. Indien mogelijk wordt dit verzoek gehonoreerd waarvoor wijzigingskosten en annuleringskosten (zie 9.1.1) verschuldigd zijn. Een verzoek tot wijziging/in de plaatsstelling dient uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de huurperiode bij La Retraite schriftelijk te zijn ingediend dan wel zo tijdig dat La Retraite nog de benodigde handelingen en formaliteiten kan verrichten.

9.1.4. De persoon, die in de plaats komt van de huurder, alsmede de oorspronkelijke huurder zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover La Retraite voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de totale werkelijke verblijfskosten, alsmede de hiervoor genoemde wijzigings- en annuleringskosten.

9.1.5. De wijzigingskosten bedragen Euro 35.

9.2. Annulering door La Retraite:

9.2.1. Van rechtswege ontbinding van de huurovereenkomst. La Retraite is gerechtigd het huurcontract als ontbonden te beschouwen zonder tussenkomst van de rechter in een van de volgende gevallen:

a. de huurder heeft zich - ook na schriftelijke en per aangetekende post verzonden sommatie/aanmaning - niet gehouden aan de overeengekomen betalingstermijnen.
b. de borgsom is niet voldaan op het overeengekomen tijdstip.
c. de huurder houdt zich niet aan deze huurvoorwaarden gedurende het verblijf in het vakantiehuis.

9.2.2. Annulering door overmacht. In geval van overmacht zoals oorlog, staking, natuurramp, buitengewone weersomstandigheden, e.d. kan La Retraite zonder schadevergoeding de huur annuleren. Indien La Retraite gedwongen zou zijn - buiten haar schuld - te annuleren, zal de huurder de keuze hebben tussen de huur van een ander vakantiehuis of de terugbetaling van het al betaalde gedeelte van de huursom. In beide gevallen doet de huurder afstand van verdere rechten.

10.    KLACHTEN

10.1. Ondanks de inspanningen van La Retraite kunt u van mening zijn dat u een gerechtvaardigde klacht heeft met betrekking tot de gehuurde vakantiewoning.

10.2. Handelwijze bij klacht: Eventuele klachten, die u constateert bij het betrekken van het vakantiehuis of gedurende uw verblijf, moet u meteen en uiterlijk binnen 24 uur indienen bij de beheerder/eigenaar. De beheerder/eigenaar probeert zoveel mogelijk de klacht ter plaatse op te lossen.

11.    AANSPRAKELIJKHEID VAN LA RETRAITE

11.1. La Retraite heeft de plicht een in moeilijkheden verkerende huurder naar beste kunnen hulp te bieden voor zover dat redelijkerwijs van haar kan worden gevergd.

11.2. La Retraite is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkoming(en) in de uitvoering van de overeenkomst, voor zover die tekortkoming(en) niet te wijten is/(zijn) aan haar schuld, noch op grond van de Nederlandse c.q. buitenlandse wetgevingen of op grond van de in Nederland c.q. buitenland geldende verkeersopvattingen voor haar rekening dient te komen.

11.2.1 La Retraite is dus niet aansprakelijk voor tijdelijke uitval c.q. storingen in en om de vakantiewoning van water- en/of energiehuishouding, lift, sauna, verwarmingsinstallatie, zwembad e.d. noch voor veranderingen van toegangsroutes, verkeersverbindingen, verplaatsing en/of sluiting van winkels, bedrijven, skiliften e.d.

11.2.2 La Retraite is evenmin aansprakelijk voor bouw- en constructiewerkzaamheden, straat-opbrekingen e.d. rondom de vakantiewoning voor zover die vooraf niet aangekondigd zijn (in veel landen bestaat geen aankondigingsplicht).

11.4. La Retraite is niet aansprakelijk voor de schade als gevolg van het niet goed uitvoeren van de huurovereenkomst, indien en voor zover deze onjuiste uitvoering is toe te schrijven aan de huurder.

11.5. La Retraite kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook, berokkend aan of door huurders van door La Retraite gecontracteerde vakantiewoningen.

11.6. La Retraite is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht (oorlog, militaire oefeningen, stakingen, natuurrampen, kernrampen e.d.).

 

 

Send mail to dtnel@iafrica.com with questions or comments about this web site.
Last modified: 01/19/05